PROVA DE FUNCIONS 2n BATXILLERAT

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS. 31-1-2008 NOM: CURS: 2 D

1. Una granja d’aviram disposa de dues classes de pinso, A i B, que costen 12 € i 6€ per quilo, respectivament. En la composició del pinso A entren 300 unitats d’un producte M i 4 unitats d’un producte N per quilo, mentre que el la composició de B entren 100 unitats de M i 8 de N per quilo. S’estima que les necessitats nutritives mínimes de la granja són de 30.000 unitats de M i de 80 unitats de N per setmana. Decideix les quantitats de cada pinso que s’han de comprar a la setmana per tal que el cost sigui mínim. x2 , troba l’expressió de : a) (f+g)(x), x+2 b) (f.g)(x), c) (gof)(x) i d) (fog)(x). Per cada una de les funcions anteriors troba les imatges de -3.

2. Donades les funcions f(x)=x -1 i g(x)=

3. Discuteix la continuïtat de la funció segons els valors del paràmetre k. 2 x + k si x ≤ 3  f ( x) =  k  x si x > 3  4. Calcula els següents límits: x 2 − 2x = a) lim 2 x → +∞ 3 x − 4 x−3 = c) lim 2 x →3 x − 6 x + 9 x3 −1 = e) lim 2 x → −1 x − 1

b)

lim (− x
x → −∞

3

+ 2 x − 1) =

x3 −1 = d) lim 2 x →1 x − 1 2x3 − 4x = f) lim x → +∞ − x + 3

Comenta els punts de discontinuïtat i el tipus en les funcions dels apartats c), d) i f).

5) Donada la següent funció, indica el valors dels límits: lim f ( x) = lim b) x →3− f ( x) = lim e) x →3+ f ( x) = c) xlim+ f ( x ) = → −3 f) xlim f ( x) = → −∞

a) d)

x → +∞

x → −3−

lim f ( x ) =

Gràfic de la funció y=x/(x^2-9)

6

4

2

0 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12

-2

-4

-6