Normativa de funcionament centres  

Acords definidors de la Coordinació de les PAU del curs 2011-2012
Aquest document recull la normativa de funcionament intern aplicable a les PAU per al curs 2011-2012 [Fragments]

[…] 3. PAU 2012
La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Les PAU del batxillerat del curs 2011-2012 tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny de 2012 i els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2012, d'acord amb el calendari i l’horari següent:
12 de juny / 4 de setembre 8.30 – 9.00 9.00 -10.30 11.00 -12.30 13.00 -14.30 14.30 -15.30 15.30 -17.00 Comprovació de les dades de l’estudiant Llengua castellana i literatura Llengua catalana i literatura Disseny Matemàtiques aplicades a les ciències socials Ciències de la terra i del medi ambient DESCANS PER DINAR Literatura catalana Dibuix tècnic 13 de juny / 5 de setembre 8.30 -10.00 10.30 - 12.00 12.30 – 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.30 Història o Història de la filosofia Llengua estrangera Dibuix artístic Llatí Matemàtiques DESCANS PER DINAR Literatura castellana Tecnologia industrial 14 de juny / 6 de setembre 8.30 -10.00 10.30 - 12.00 12.30 – 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.30 Geografia Física Cultura audiovisual Grec Biologia Anàlisi musical Economia de l’empresa Química DESCANS PER DINAR Història de l’art Electrotècnia

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst. • La gestió de la matrícula per a les PAU es realitzarà a través del portal https://accesnet.gencat.cat: ⎯ Convocatòria de juny per als estudiants de matrícula lliure (repetidors o de millora de nota): del 10 al 20 de febrer. ⎯ Prematrícula convocatòria de juny per als estudiants de matricula ordinària: del 22 de febrer al 5 de març. ⎯ Convocatòria de juny per als estudiants de matricula ordinària: del 23 de maig al 4 de juny.

 

1  

Normativa de funcionament centres  

⎯ Convocatòria de setembre: del 20 al 23 de juliol. L’anunci es farà a través del Departament d’Economia i Coneixement. • Els exàmens es puntuaran de 0 a 10 i amb una resolució del 0,5 punts, a excepció de la prova de comprensió oral de llengua estrangera on la resolució serà de 0,25 punts. • Tots els exàmens corregits han de portar anotacions del corrector en retolador o bolígraf vermell i assenyalar clarament la puntuació assignada a cada part de l’examen. • El no lliurament d’algun quadern d’examen en la fase general comporta l’anul·lació del conjunt de la prova d’accés. • El tractament dels anomenats “alumnes lliures” serà igual al dels alumnes de curs ordinari en tot allò referit als exàmens de PAU, exceptuant el procediment de matrícula.

[…] 5. Revisions de les qualificacions
La legislació vigent (Reial Decret 1892/2008) marca els processos a seguir en el cas de disconformitat amb alguna qualificació de les PAU, obrint les vies alternatives de sol·licitar una doble correcció d’un examen o de presentar una reclamació sobre aspectes formals o errades administratives. En aquests casos excepcionals els alumnes hauran de seguir estrictament les pautes especificades al web de les PAU ajustant-se al termini establert. En el cas de sol·licitar doble correcció cal especificar molt bé les divergències observades entre l’examen presentat i els criteris generals i específics de correcció i qualificació fets públics després de les proves. Les qualificacions finals seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades. En el supòsit que existís una diferència de dos o més punts entre ambdues qualificacions, el responsable de matèria efectuarà la tercera correcció, atorgant la qualificació corresponent. Un error material de la primera correcció detectat durant la doble correcció s’esmena abans d’aplicar el resultat de la doble correcció pròpiament dita. La resolució de la Comissió de les PAU de Catalunya exhaureix la via administrativa però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació (article 46 Llei 29/1998 de 13 de juliol). Els errors materials (puntuacions mal sumades, errors informàtics, etc.) que puguin produir-se en qualsevol moment del procés d’avaluació, seran esmenats d’ofici per cada universitat, prèvia consulta al coordinador de les PAU i al president del tribunal. Es garantirà l’anonimat en tot el procés de revisió. Acabat el procés, a partir del mes d’octubre, es podran mostrar els exàmens als interessats o als centres que ho sol·licitin d’acord amb la normativa establerta per l’Oficina.

Barcelona, Setembre de 2011  

 

2